Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov VYROBENÉ NA SLOVENSKU n.o.

INFORMÁCIA OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
&

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa článku 13 Nariadenia

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Táto informácia vysvetľuje, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci našej neziskovej organizácie a projektu „Vyrobené na Slovensku“, získané na webovej stránke www.vyrobenenaslovensku.org. Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov: VYROBENÉ NA SLOVENSKU n.o., so sídlom Hlavná 15, 831 01 Bratislava, IČO: 55 068 677, registračné číslo: OVVS-194332/592/2022-NO (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely, najmä v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Radi by sme Vás taktiež informovali prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, o spôsobe, akým nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, o Vašich právach ako aj o právnych základoch spracúvania osobných údajov.

1. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutej osoby:
a)
meno,
b)
priezvisko,
c)
spoločnosť,
d)
e-mailová adresa,
e)
telefonický kontakt/mobil.

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:
a)
reakcie na Vaše správy, otázky a podnety,
b)
reakcie na prípadné žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky na spoluprácu v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“,
c)
vedenia evidencie zmluvných partnerov na základe zmluvných vzťahov v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“.

3. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov sa zakladá na:
a)
článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, v prípade spracúvania osobných údajov za účelom reakcie na Vaše správy, otázky a podnety,
b)
článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, v prípade spracúvania osobných údajov za účelom reakcie na prípadné žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky na spoluprácu v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“,
c)
článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, v prípade vedenia evidencie zmluvných partnerov na základe zmluvných vzťahov v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“.

4. Kto je dotknutou osobou?

V rámci vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov je dotknutou osobou osoba, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru. Dotknutou osobou je tiež zmluvný partner Prevádzkovateľa.

5. Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva aj za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Oprávneným záujem Prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb a odpovedanie na správy prijaté prostredníctvom kontaktného formuláru, za účelom zabezpečenia kvality poskytovania služieb a získavanie nových zmluvných partnerov. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je aj kontaktovanie zmluvných partnerov Prevádzkovateľom v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“.

6. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. zamestnancom Prevádzkovateľa, prípadne subdodávateľom Prevádzkovateľa v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“ a osobám, ktoré sú poverené Prevádzkovateľom na vykonanie úkonov súvisiacich s ich činnosťou v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“.

7. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nezamýšľame.

8. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, najviac však po dobu 30 dní pokiaľ sú osobné údaje spracúvané za účelom reakcie na Vaše správy, otázky a podnety.
Vaše osobné údaje získané za účelom reakcie na prípadné žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky na spoluprácu v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“ uchovávame do uzatvorenia zmluvy alebo počas 1 roka odo dňa doručenia žiadosti dotknutej osoby o vypracovanie ponuky na spoluprácu.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ sú osobné údaje spracúvané za účelom vedenia evidencie zmluvných partnerov na základe zmluvných vzťahov v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“.

9. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:
a)
právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, a to v rozsahu podľa článku 15 Nariadenia; Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
b)
právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to v rozsahu podľa článku 16 a 19 Nariadenia; Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje,
c)
právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to v rozsahu podľa článku 17 a 19 Nariadenia; Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov,
d)
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v rozsahu podľa článku 18 a 19 Nariadenia; Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate,
e)
právo na prenosnosť osobných údajov, a to v rozsahu podľa článku 20 Nariadenia; Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami,
f)
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, a to v rozsahu podľa článku 21 Nariadenia; Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov,
g)
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a to v rozsahu podľa článku 77 Nariadenia.
Svoje práva si môžete uplatniť ústne, písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

10. Ďalšie informácie

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vypracovanie ponuky na spoluprácu, v prípade spracúvania osobných údajov za účelom reakcie na prípadné žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky na spoluprácu v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“ a v prípade, že dotknutá osoba neposkytne predmetné osobné údaje, nebude možné, aby Prevádzkovateľ zaslal dotknutej osobe nezáväznú ponuku na spoluprácu v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“, prípadne aby došlo ku kontaktovaniu zmluvných partnerov Prevádzkovateľa v rámci projektu „Vyrobené na Slovensku“.
Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našich kontaktných údajov, a to telefonicky na +421 905 758 271 alebo emailom na info@vyrobenenaslovensku.org alebo poštou na adresu nášho sídla Hlavná 15, 831 01 Bratislava.